1.1

Bluehouse World is een online platform dat bewuste merken, informatie en consumenten samenbrengt.

1.2

Als consument kunt u op ons platform aanbiedingen voor producten of diensten vinden van merken die in een of andere vorm bewust zijn, evenals nuttige informatie om ons te helpen de manier waarop we leven en omgaan met de wereld te veranderen. Criteria als milieuvriendelijk, duurzaam, ethisch en transparant (wat betreft informatie over materialen, ingrediënten en productieprocessen) beschouwen wij als bewust.

1.3

Met dit platform streven we ernaar om het voor iedereen gemakkelijker te maken om consumptiegewoonten te veranderen, onze voetafdruk op de wereld te verkleinen en het woord aan anderen te verspreiden, zodat we van onderaf een positieve impact hebben op de samenleving.

1.4

Wij zijn een intermediair platform. Merken en consumenten gaan een directe overeenkomst met elkaar aan wanneer een consument een product of dienst van een merk afneemt. Het merk bepaalt de aankoopprijs, verzendkosten, levertijd en beschikbare bezorgmethode en de overige voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop, inclusief eventuele retourmogelijkheden. U gaat akkoord met deze voorwaarden bij het doen van de aankoop. Hoewel we het bereiken van een dergelijke overeenkomst vergemakkelijken, zijn we er geen partij bij.

1.5

Onze activiteiten als platform kunnen juridisch gekwalificeerd worden als bemiddelingsdienst. Daarbij ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij voor beide partijen bemiddelen bij de overeenkomsten tussen jou en het merk. We hebben hierbij geen belangenconflict en we brengen alleen een vergoeding in rekening aan de merken, door een percentage van elke aankoopprijs af te trekken als servicevergoeding en een vergoeding voor betalingsverwerking in rekening te brengen, wat transparant is in deze servicevoorwaarden.

1.6

Indien wij ook zelf producten of diensten verkopen of leveren, maken wij dit binnen ons platform transparant.

2. Voor wie zijn deze servicevoorwaarden bedoeld?

2.1

Bent u een consument? Dan zijn deze servicevoorwaarden op jou van toepassing. We hebben aparte servicevoorwaarden voor merken.

2.2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van ons platform en onze diensten.

2.3

U accepteert deze servicevoorwaarden, inclusief onze Leidraad voor de community resulteert privacy policy, bij het aanmaken van een account en/of bij het bestellen van een product of dienst.

2.4

Al deze documenten zijn beschikbaar in het registratie- en bestelproces zodat u ze kunt bekijken, waar u ook een optie vindt om ze op te slaan of af te drukken voor later onderzoek. Ze zijn ook gemakkelijk elektronisch toegankelijk op onze website. Op verzoek worden ze u kosteloos en onverwijld toegezonden.

3. Accounts zijn strikt persoonlijk.

3.1

We verwelkomen iedereen om lid te worden van ons platform, maar alleen echte mensen. We accepteren geen nepaccounts en je bent verplicht om je echte naam te registreren en je echte e-mailadres te gebruiken bij het aanmaken van je account.

4. Respecteer onze communityrichtlijnen.

4.1

Respecteer alstublieft onze Leidraad voor de community. Dit zijn een uitdrukking van onze waarden en essentieel voor iedereen om het recht te hebben om ons platform te gebruiken. Ze maken integraal deel uit van deze servicevoorwaarden, net als alle andere documenten waarnaar deze servicevoorwaarden verwijzen.

5. Wat kan (niet) worden gekocht op ons platform.

5.1

De essentie van ons platform is dat het alleen bewuste merken, producten en diensten bevat. We eisen verklaringen van onze merken tegen greenwashing en (andere) misleidende informatie, producten, diensten of praktijken. We vragen onze merken om te bepalen welke Blue Lables we gebruiken ze zijn in lijn met.

5.2

Houd er echter rekening mee dat we niet garanderen dat de merken, producten en diensten op ons platform in alle opzichten bewust zijn. We bieden ook geen enkele vorm van certificering met betrekking tot de merken die via ons platform en hun producten of diensten verkopen. Laat het ons weten als u van mening bent dat een van de merken, producten en diensten op ons platform niet in overeenstemming is met waar we voor staan en we zullen dit zeer serieus nemen.

6. Kopen op ons platform.

6.1

U kunt elk product of elke dienst die door de merken op ons platform wordt aangeboden, kopen door het bestelproces op onze website te doorlopen. Door dit te doen, gaat u een directe overeenkomst aan met het merk. Wij zijn geen partij bij deze overeenkomst. We faciliteren het bereiken van de overeenkomst en het betalen aan het merk via onze service, en we coördineren bepaalde aspecten van de uitvoering van de overeenkomst door het merk, maar we zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst door het merk, noch zijn wij verantwoordelijk voor alle producten die op voorraad of beschikbaar zijn.

6.2

Dit betekent dat als je klachten hebt met betrekking tot het product of de dienst of de uitvoering van de overeenkomst door het merk, je dit met het merk moet bespreken. Geef eventuele klachten over merken aan ons door, zodat we kunnen beoordelen of merken voldoen aan hun verplichtingen onder de servicevoorwaarden voor merken en op het platform thuishoren.

6.3

Elk merk heeft zijn eigen retourbeleid. Raadpleeg dit voordat u een bestelling plaatst.

6.4

Alle prijzen op onze website zijn inclusief BTW en in EURO.

6.5

Betalingen worden vooraf gedaan en verwerkt door onze betalingsdienstaanbieder Stripe. Ze ondersteunen een groot aantal betaalmethoden. In het bestelproces wordt u doorverwezen naar de Stripe-tool, waarvoor u hun voorwaarden en privacybeleid moet accepteren, zodat Stripe de betaling via uw betalingsprovider kan regelen.

6.6

We ontvangen je betaling op een aparte rekening van Stripe en communiceren dit met het merk. We maken maandelijks betalingen aan merken over, met aftrek van een vergoeding voor onze diensten en een vergoeding voor het verwerken van betalingen. Het merk zorgt voor de verzending van uw product naar u toe.

7. Beoordelingssysteem.

7.1

Na elke bestelling van een merk heeft u de mogelijkheid om het merk en het betreffende product of dienst te evalueren. Het ratingsysteem mag alleen voor dit doel worden gebruikt.

7.2

Geef bij elke evaluatie waarheidsgetrouwe en feitelijke informatie en doe geen beledigingen of onredelijk kleinerende uitspraken. Gelieve ook alleen omstandigheden te melden die rechtstreeks verband houden met de betreffende bestelling.

7.3

Het is ontoelaatbaar dat merken zichzelf beoordelen of dit door anderen laten doen. Tegenover de merken behouden wij ons het recht voor om dergelijke beoordelingen te verwijderen.

7.4

Als een merk vindt dat je een onjuiste of onacceptabele beoordeling hebt gegeven, kan het contact met ons opnemen. Als u de beoordeling niet wilt wijzigen of intrekken, kan Bluehouse naar eigen goeddunken beslissen of de beoordeling op het platform blijft verschijnen, afhankelijk van wat redelijk is.

7.5

Als u deze principes schendt, vergoedt u ons de schade die dit veroorzaakt. In het bijzonder bent u verplicht ons te vrijwaren van aanspraken van derden die op grond van een onredelijke beoordeling tegen ons kunnen worden ingediend.

8. Wij geven geen garantie op de producten en diensten die door merken worden aangeboden.

8.1

We eisen van merken dat de producten en diensten die ze aanbieden en de informatie die ze verstrekken in overeenstemming zijn met de servicevoorwaarden voor merken en de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en niet in strijd met enige wet of rechten van derden . We kunnen en kunnen echter niet garanderen of garanderen dat dit het geval zal zijn en zijn daartoe niet verplicht, aangezien we een intermediair platform zijn. We kunnen ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik van producten of diensten die u van merken hebt ontvangen. Wij wijzen in dat verband uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af.

8.2

Als je klachten hebt met betrekking tot merken of de producten of diensten die zij aanbieden, laat het ons dan weten via support@bluehouseworld.nl zodat we kunnen beoordelen of merken voldoen aan hun verplichtingen onder de servicevoorwaarden voor merken en op het platform thuishoren.

9. Intellectuele eigendomsrechten.

9.1

Onder voorbehoud van uw naleving van deze servicevoorwaarden, bieden wij u het recht op toegang tot en gebruik van ons platform om informatie en producten en diensten te vinden die betrekking hebben op een bewuste manier van leven. Vermeld ons alstublieft als de bron voor het geval u informatie van ons platform deelt.

9.2

De naam Bluehouse World, ons logo en de verschillende grafische elementen van de stijl van ons platform worden beschermd door onze intellectuele eigendomsrechten of die van onze licentiegevers. U mag deze niet gebruiken of registreren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming, zowel in Nederland als in het buitenland.

9.3

Het is verboden om aanbiedingen, beschrijvingen of prijzen van producten of diensten die op ons platform worden aangeboden of andere gegevens op ons platform te verzamelen en te gebruiken voor commercieel gebruik door u of een derde partij, tenzij we het gebruik van specifieke inhoud uitdrukkelijk schriftelijk toestaan.

9.4

Laat het ons onmiddellijk weten als u iets op het platform opmerkt dat in strijd is met rechten of wetten van derden (support@bluehouseworld.nl).

10. Garanties op het platform.

10.1

We streven ernaar om ons platform en onze services continu voor u beschikbaar te houden, maar onderhoudswerkzaamheden, beveiligingsupdates of gebeurtenissen of onderbrekingen buiten onze controle kunnen onze services of uw account tijdelijk verstoren. We garanderen of garanderen niet dat uw gebruik van het platform ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die in verband daarmee ontstaat.

10.2

Ons platform is voor u beschikbaar als u een computer of apparaat met internettoegang en een up-to-date internetbrowser heeft. U bent verplicht om voldoende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot uw apparaat en de software die u gebruikt. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de apparaten en software die u gebruikt bij het gebruik van ons platform, noch kunnen we verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of verlies of beschadiging van gegevens tijdens de overdracht van bestanden of gegevens naar ons platform via computernetwerken of telecommunicatie faciliteiten die niet door ons worden beheerd of beheerd.

10.3

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, worden ons platform en onze diensten aangeboden op een "as is" en "as available" basis zonder enige garantie, expliciet of impliciet. We behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in ons platform en onze diensten.

11. Gegevensbescherming en privacy.

11.1

Raadpleeg onze privacybeleid over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

12. Wat we doen als u onze voorwaarden schendt.

12.1

Als we reden hebben om aan te nemen dat u deze servicevoorwaarden of de communityrichtlijnen schendt of hebt geschonden, hebben we het recht om:

  • uw aanbiedingen, berichten, opmerkingen of andere informatie of inhoud van ons platform verwijderen;
  • uw account opschorten; 
  • uw account beëindigen.

We zullen u informeren over de reden voor dergelijke acties.

12.2

We beëindigen een account pas nadat we u schriftelijk op de hoogte hebben gesteld van de overtreding. In het geval dat de overtreding van dien aard is dat deze kan worden gecorrigeerd, zullen we u een redelijke termijn geven om dit te doen, maar aangezien we de plicht hebben om de belangen van het platform en alle merken en consumenten die het gebruiken, te behartigen, bepaalt van welke aard de overtreding is.

12.3

We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit de acties die we ondernemen op basis van uw schending van deze servicevoorwaarden of de communityrichtlijnen.

13. Vrijwaring.

13.1

Aangezien u ons platform gebruikt om met anderen te communiceren en om juridische relaties met merken aan te gaan, eisen we dat u ons volledig vrijwaart en ons vrijwaart, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, voor claims van derden en alle schade of kosten dat we lijden, inclusief redelijke advocaatkosten, in verband met (i) een schending van deze servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, (ii) een schending van uw overeenkomst met een merk, (iii) een onwettige handeling, (iv) een schending van andermans intellectuele eigendom of andere rechten of (v) een schending van wet- en regelgeving.

14. Beperkingen van onze aansprakelijkheid.

14.1

Uit prudente bedrijfsvoering beperken wij onze aansprakelijkheid voor eventuele schade die kan ontstaan als gevolg van een niet-nakoming van onze verplichtingen of een aan ons toe te rekenen onrechtmatige daad. Om precies te zijn, voor zover wettelijk toegestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot schade die het directe en onmiddellijke gevolg is van een inbreuk of onrechtmatige daad.

14.2

Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals die in de vorm van omzetderving, winstderving, bedrijfsstagnatie, verlies van gegevens, schade aan gegevens en schadeclaims van derden.

14.3

Daarnaast is het bedrag van onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder onze algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel een bedrag van € 500,-, indien dat hoger is.

14.4

De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Bluehouse World.

14.5

Niets in deze servicevoorwaarden is van invloed op uw wettelijke rechten en niets in deze servicevoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor zaken waarvoor het onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken. Dit kan het volgende omvatten (zonder beperking, afhankelijk van het land waar u woont): (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; en (ii) fraude of frauduleuze voorstelling van zaken.

15. Het recht dat op deze voorwaarden van toepassing is en wat wij doen bij eventuele geschillen.

15.1

Ons platform mag over de hele wereld worden gebruikt, maar we richten ons platform of onze website niet op specifieke landen. We gebruiken daarom één set servicevoorwaarden en deze worden beheerst door de wetten van ons thuisland, Nederland, met uitsluiting van de collisieregels. Nederland is een lidstaat van de Europese Unie en onze wetten bieden een hoog niveau van bescherming voor consumenten en betrokkenen. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2

Elk geschil tussen ons zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

15.3

Als u inwoner bent van een ander land dan Nederland, kunt u profiteren van dwingende bepalingen van het recht van dat land, ook met betrekking tot het toepasselijke recht en de bevoegde rechtbank. Niets in deze servicevoorwaarden is van invloed op uw rechten als consument en inwoner van uw land om te vertrouwen op dergelijke dwingende bepalingen van de lokale wetgeving.

15.4

Als u een in de Europese Unie woonachtige consument bent en meer informatie wilt over online geschillenbeslechting, kunt u deze link volgen naar de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Deze link wordt uitsluitend ter informatie verstrekt zoals vereist door Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad. Wij zijn niet verplicht tot en nemen niet deel aan online geschillenbeslechting.

16. Wijzigingen in deze voorwaarden.

16.1

We kunnen deze servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen op elk moment wijzigen.

16.2

We zullen eventuele wijzigingen op onze website publiceren en in het geval van wijzigingen die uw rechten en plichten aanzienlijk beïnvloeden, zullen we u hiervan ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen van kracht worden per e-mail op de hoogte stellen, waardoor u het recht heeft om deze in te zien en op te slaan of druk het herziene document af voor later onderzoek. U heeft gedurende die periode het recht om uw account op te zeggen als u de wijzigingen onaanvaardbaar vindt, maar u kunt uw account of abonnement uiteraard sowieso altijd beëindigen in overeenstemming met deze voorwaarden.

17. Overige formele wettelijke bepalingen.

17.1

Mocht een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet werken, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De niet-effectieve bepaling wordt in een dergelijk geval geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel effectief is en zo min mogelijk afwijkt van de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

17.2

Deze servicevoorwaarden zijn ook van toepassing namens onze groepsmaatschappijen, directeuren, werknemers, aannemers en vertegenwoordigers die we inschakelen bij het uitvoeren van onze diensten.

17.3

We kunnen onze juridische relatie met u en al onze rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze servicevoorwaarden overdragen aan een derde partij die ons platform redelijkerwijs zal voortzetten. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een herstructurering binnen onze bedrijvengroep of bij een fusie of overname. Voor een dergelijke overdracht is uw uitdrukkelijke toestemming niet vereist, maar u kunt altijd gebruikmaken van uw beëindigingsrechten onder deze voorwaarden als u een overdracht niet acceptabel vindt.

17.4

U mag onze juridische relatie of rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze servicevoorwaarden niet overdragen aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking zoals bepaald in artikel 3:83 lid 2 BW, hetgeen inhoudt dat elke overdracht in strijd met deze bepaling nietig is.

0
    0
    Jouw winkelwagen
    Uw winkelwagen is leegKeer terug naar Winkel